Koszty nadozru inwesorskiego – jak znaleźć dobrego i niedrogiego inwestora zastępczego?

Realizując budowę domu musimy podjąć decyzję w sprawie nadzoru nad pracami budowlanymi. Możemy zająć się tym osobiście lub powierzyć zadanie inwestorowi zastępczemu, którym może być firma lub osoba fizyczna. Wybór między tymi dwoma rozwiązaniami jest uzależniony od czasu, jaki inwestor bezpośredni może poświęcić na nadzorowanie budowy, środków finansowych, jakimi dysponuje oraz wiedzy z zakresu budownictwa.

Na czym polega nadzór inwestorski?

Zastępczy nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu inwestora na budowie lub w całym procesie inwestycyjnym, to znaczy również na etapie projektowania, dlatego należy dokładnie sporządzić umowę o świadczeniu tego rodzaju usług. W zależności od ich zakresu obowiązki inwestora zastępczego będą nieco inne. Zatrudnienie takiej osoby jest rozwiązaniem niezwykle wygodnym dla przyszłych właścicieli domu, którzy nie mają czasu na nadzorowanie prac budowlanych. Ich obowiązkiem pozostaje jedynie finansowanie poszczególnych etapów budowy, nad którymi nadzór prowadzi inwestor zastępczy. Przepisy prawa nie wskazują jego obowiązków, dlatego należy precyzyjnie określić je w umowie. Do tego rodzaju dokumentu stosuje się przepisy o umowie – zleceniu, a dokładnie artykuły 734 – 751 zawarte w Kodeksie cywilnym.

Kto może wykonywać nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski może sprawować osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. Poza tym powinna być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także posiadać stosowane ubezpieczenie OC. Uprawnienia projektowe nie wystarczą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to niezwykle ważna osoba ze względu na jakość wykonywanych robót budowlanych, a także materiałów, które są dopuszczone do realizacji inwestycji. Reprezentuje on właściciela na budowie, a także gwarantuje realizację robót zgodnie z projektem oraz przepisami budowlanymi. Gwarantuje wykonanie wszelkich prac również instalacyjnych, przewodów kominowych i urządzeń technicznych zgodnie ze sztuką budowlaną. Na życzenie inwestora może również prowadzić rozliczenia budowy.

Jakie są obowiązki inwestora zastępczego?

Inwestor zastępczy działa w imieniu właściciela nieruchomości, który finansuje inwestycję. Podejmuje on w jego imieniu wszelkie czynności określone w umowie, które dotyczą realizacji budowy. Inwestor zastępczy jest niezwykle ważną osobą, gdyż zapewnia  profesjonalną organizację całego procesu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego obowiązki zostały zapisane w artykule 18 Ustawy o Prawie budowlanym. Należą do nich opracowanie projektu budowlanego, a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, powołanie kierownika budowy, odbiór robót budowlanych realizowanych zgodnie z projektem, powołanie osób o szczególnych kwalifikacjach zawodowych w przypadku skomplikowanych prac lub trudnych warunków gruntowych. Inwestor zastępczy ma prawo powołać inspektora nadzoru na budowie oraz zobowiązać projektanta do nadzorowania realizacji projektu.

Jaki jest koszt wynajęcia inwestora zastępczego?

Inwestor zastępczy otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, które kształtuje się w przedziale od 5 do 10% całkowitej wartości robót budowlanych, które zostały zaplanowane w projekcie w przypadku firmy, a od 2 do 5% jeśli jest to osoba fizyczna. Zatrudnienie profesjonalisty jest niezwykle korzystne dla inwestora głównego i uzasadnione w wielu przypadkach, ponieważ gwarantuje sprawne i zgodne ze sztuką budowlaną prowadzenie wszystkich prac związanych z realizacja projektu, a także jego terminową realizacją. Dla właściciela nieruchomości i przyszłego jej użytkownika jest to sytuacja komfortowa, gdyż dzięki specjaliście może on uniknąć wielu stresów i problemów. Proces realizacji budowy może być niezwykle skomplikowany i zastępczy profesjonalny nadzór inwestorski może okazać się niezbędny ze względu nie tylko na zgodną z projektem realizację inwestycji, ale również komfort późniejszego użytkowania nieruchomości.

Czym kierować się przy wyborze inwestora zastępczego?

Inwestycja budowlana jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem. Z tego względu koniecznością jest zatrudnienie na tym stanowisku profesjonalisty. Podstawą jest dobra współpraca między inwestorem, inwestorem zastępczym, wykonawcą, której efektem jest rozliczenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Specjalista gwarantuje odbiór budowy i dopełnienie wszelkich formalności, skompletowanie  dokumentacji, a także organizacja i udział w przekazywaniu przez wykonawcę gotowego obiektu.

budowa

Istotną kwestią jest również doświadczenie specjalisty, którego inwestor pragnie zatrudnić. Jego rekomendacją powinny być poprzednie realizacje, co zagwarantuje zatrudnienie zaufanego przedstawiciela na budowie. Klient, poszukując inwestora zastępczego we Wrocławiu, może wybrać biuro architektoniczne, które prowadzi doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od  koncepcji projektu do nadzoru autorskiego włącznie. Architekci tworzą projekty, czuwają nad ich realizacją, służą wiedzą i doświadczeniem. Ponadto zapewniają możliwość realizacji usług jako inwestor zastępczy, przejmując obowiązki związane z budową domu.