Ile trwa audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością obiektywną, doradczą i weryfikacyjną. Jego celem jest przysporzenie wartości, usprawnienie działalności operacyjnej oraz wniesienie wartości dodanej organizacji. W praktyce oznacza to systematyczne monitorowanie oraz ocenę kontroli zarządczej. Zakres audytu wewnętrznego może, ale nie musi obejmować wszystkie aspekty działalności danej organizacji.

Kto może przeprowadzić audyt?

Audyt wewnętrzny może być przeprowadzony zarówno przez pracownika danej organizacji, jak i przez firmę zewnętrzną. Kwalifikacje, jakie musi posiadać audytor, są określone w ustawie o finansach publicznych i należą do nich:

a) obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje (na postawie umów międzynarodowych bądź przepisów prawa wspólnotowego) prawo do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) niekaralność (w tym umyślne i nieumyślne przestępstwo skarbowe),

c) wyższe wykształcenie,

d) posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Aby móc ubiegać się o tego typu stanowisko warto zrealizować kurs na audytora wewnętrznego. Konieczne jest także spełnienie jednego z czterech poniższych warunków:

  1. Posiadanie co najmniej jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Fraud Examiner (CFE), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certification in Control Self Assessment(CCSA), lub Chartered Financial Analyst (CFA),
  2. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, zdanego przed Komisją Egzaminacyjną, ustanowioną przez Ministra Finansów w latach 2003 – 2006,
  3. Posiadanie uprawnień biegłego rewidenta,
  4. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku audyt wewnętrzny oraz posiadanie dwuletniej praktyki z tego zakresu.

Kurs na audytora wewnętrznego

W pracy audytora ważne jest:

– posiadanie wiedzy z zakresu finansów i ekonomii,

– znajomość rynku,

– znajomość prawa,

– ciągłe podnoszenie kwalifikacji,

– poufność informacji,

– rzetelność,

– umiejętność dyplomacji,

– niezależność.

Jak wygląda przebieg audytu wewnętrznego ISO 9001?

Jest kilka podstawowych zasad dotyczących sposobu przeprowadzenia audytu. Powinien on zostać wykonany przez osoby niezależne od sprawdzanych, a w jego trakcie należy postępować etycznie i zachować staranność. Dowody z audytu muszą być wiarygodne i weryfikowalne.

Audyt wewnętrzny składa się z określonych etapów:

Etap I – Inicjowanie audytu wewnętrznego ISO 9001

W tym etapie następuje wybór audytora wiodącego, który ustala osoby zarządzające, pozostałych członków zespołu oraz ekspertów technicznych.

Etap II – Przegląd dokumentacji

Etap ten składa się z analizy dokumentacji odnoszącej się do systemów zarządzania, a także z przeglądu raportów z poprzednich audytów.

Etap III – Przygotowanie działań realizowanych na miejscu

Na tym etapie należy przygotować plan audytowy. Powinien on zawierać cele, kryteria oraz zakres przeprowadzanego audytu, a także miejsce i czas jego wykonania. Dodatkowo należy sporządzić listę kontrolnych pytań. W dalszej kolejności następuje przeprowadzenie działań na miejscu.

Etap IV – Przeprowadzenie działań realizowanych na miejscu

Działania rozpoczynają się od spotkania otwierającego, na którym następuje potwierdzenie planu audytu. Dalsza część zakłada zbieranie i weryfikowanie informacji. Na ich podstawie audytorzy oceniają zgodność z kryteriami audytu oraz możliwości doskonalenia. Zebrane wiadomości pozwalają sporządzić wnioski dotyczące zgodności zarządzania z przyjętymi kryteriami, skuteczność wdrożenia oraz doskonalenia i utrzymania systemu.

Etap V – Przygotowanie i zatwierdzenie raportu końcowego

Procedurę przygotowawczą kończy spotkanie zamykające, w trakcie którego omawiane są wnioski i ustalenia audytu, a także przedstawiane są niezgodności. Po tej czynności następuje wykonanie raportu końcowego, w którym zostaną zawarte: cele i zakres audytu, dane klienta i audytora oraz członków zespołu, data i miejsce, kryteria, ustalenia, a także wnioski końcowe.

Kurs na audytora wewnętrznego

Etap VI – Zakończenie audytu – działania korygujące

Po zakończeniu audytu przeprowadzane są działania korygujące, których skuteczność może być zweryfikowana podczas następnego audytu.

Jak długo trwa przeprowadzenie audytu wewnętrznego?

Nie ma ściśle określonych ram czasowych, w których audyt ma zostać przeprowadzony. Zazwyczaj trwa on od kilku do kilkunastu dni. Jego długość jest uzależniona np. od wielkości danej firmy.

Głównym celem audytu wewnętrznego jest m.in. doskonalenie systemu jakości bądź systemu środowiskowego przedsiębiorstwa. Ma on za zadanie również dostarczyć informacje i porady umożliwiające poprawę aspektów działalności.